آدرس :قم-میدان72تن-خیابان کوه سفید-کوچه کارخاﻧﻪآسفالت شهرداری-نرسیدﻩﺑﻪشرکت داروسازی التیام-تصفیه آب سناتور – کدپستی – 3718157148 – آقای عابدی اکبر

تلفن : 02536551299  –  02536551268  —  همراه : 09128530021  —  تلفن واحد خدمات و پشتیبانی فنی : 02536630021  –  02536602147

فکس : 02536551282